V. MAĐARSKA KONFERENCIJA O GEOGRAFIJI

Tematski krugovi:

 1. Pedologija
 2. Hidrologija
 3. Geomorfologija
 4. Klimatologija
 5. Biogeografija
 6. Krajobrazna ekologija
 7. Geografski informacijski sustavi
 8. Urbana geografija (ekologija naselja)
 9. Demografija, socijalna geografija
 10. Ekonomska geografija
 11. Regionalna geografija, regionalni razvoj
 12. Historijska geografija
 13. Turistièka geografija
 14. Pouèavanje (metodika) geografije


VII. MAĐARSKA POLITIÈKO ZEMLJOPISNA KONFERENCIJA - "Politièka i zemljopisna pitanja predsjedavanja Mađarske Europskom unijom"

Europska unija, kao entitet ima izuzetno puno klasiènih i novih politièko zemljopisnih problema. Dio njih su unutarnji odnosi (centar-periferija, jezgra podruèja, odnos države i državljanina …), dok se drugi tièu odnosa i procesa između integracije i ostalih sudionika svjetske politike (granice, dostupnost prirodnim resursima, konfliktna podruèja, međunarodna migracija...). Brojni znanstveno-struèni forumi su se bavili s pojedinim problemima ili s problematiènim zemljopisnim regijama, a mi ćemo naglasak staviti na samu Europsku uniju. Ne želimo ispitivati politièko zemljopisna pitanja pojedinih zemalja èlanica, već politièko zemljopisna pitanja EU-a kao entiteta.

Tematski krugovi:

 1. Povijesno naslijeđe, geopolitièka određenja
 2. Politika susjedstva
 3. Gospodarska problematika, svjetska kriza
 4. Integracija-dezintegracija
 5. Kultura, identitet, jezik, simboli
 6. Sigurnosna politika, strateška pitanja
 7. Energetska politika, promet
 8. Mjesto (položaj) Mađarske u EU
 9. Jugoistoèna Europa, Balkan, Zapadni Balkan


X. KONFERENCIJA SREDNJO-EUROPSKI ŠESTEROKUT - "Kulturna ekonomija - Kulturni turizam"

Tematski krugovi:

 1. Marketing grada
 2. Pitanja strukture grada
(Jezik konferencije je engleski i njemaèki.)Molimo, da na prijavnom listu od gore navedenih tematskih cjelina oznaèite onu temu o kojoj biste održali predavanje.